Tabela:

Drużyna:
Pkt.
1 POLICJA 58
2 HBR 57
3 II LO 37
4 WOLNI STRZELCY 32
5 PARSZYWA 13 27
6 FC SODOMA 16
7 KS KOSZMAR 15
8 AR-TIR SUWAŁKI 15
9 BUDIMEX 12

REGULAMIN AUGUSTOWSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

I CEL  ROZGRYWEK

1. Celem rozgrywek jest popularyzacja amatorskich rozgrywek piłki nożnej w Augustowie, wyłonienie najlepszej drużyny reprezentującej środowisko piłkarskie Augustowa i regionu, stworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu dla młodzieży i osób dorosłych oraz umożliwienie sportowej rywalizacji. Zwycięzca  Ligi  bierze udział w corocznym Wojewódzkim Turnieju Mistrzów Amatorskich Lig Piłkarskich.

 

II ORGANIZATOR

1. Organizatorem rozgrywek jest CENTRUM SPORTU I REKREACJI w Augustowie, ul. mjr H. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów www.basenaugustow.pl    tel.87 643 6758

zwany w dalszej części regulaminu ?Organizatorem?.III POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Augustowska Liga Piłki Nożnej to rozgrywki piłkarskie prowadzone w Augustowie na boisku o sztucznej nawierzchni z udziałem drużyn amatorskich pochodzących z Augustowa, jak również spoza granic miasta.

2. Organizator na czas rozgrywek powołuje Komisję Regulaminową, w skład której wchodzą: Antoni Kolasiński, Łukasz Sobolewski, Tomasz Choroszewski

3. Do kompetencji wyżej wymienionych podmiotów należy:

a) podejmowanie decyzji dotyczących respektowania regulaminu i systemu rozgrywek,

b) weryfikacja zawodników, meczów, kar i rozgrywek,

c) rozpatrywanie odwołań.

4. Odwołania należy składać pisemnie bezpośrednio do Organizatora lub Komisji Regulaminowej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

5. Organizator nie ogranicza liczby drużyn w danym sezonie.

6. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek oraz po ich zakończeniu rozpatruje Organizator po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej.

7. Ostateczny głos we wszelkich sprawach spornych należy do Organizatora.

8. Drużyny zobowiązane są do wpłacenia w kasie CSiR lub przelewem na konto:

Bank PKO S.A.  83 1240 5211 1111 0000 4926 2199

opłaty wpisowej w wysokości:

a) 500 zł od drużyny dorosłych,

b) 300 zł od drużyny szkolnej (75% składu stanowi młodzież ucząca się).

Zespół, który nie opłaci wpisowego do dnia rozegrania pierwszej wiosennej kolejki nie zostanie dopuszczony do rywalizacji.

W ramach wpisowego Organizator zapewnia:

- obsługę sędziowską,

- puchary, statuetki, dyplomy,

- szatnie,

- piłki do rozgrywania spotkań,

- znaczniki,

- stronę internetową ligi: www.basenaugustow.pl

(zakładka MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ)IV TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

1. Rozgrywki prowadzone są w Augustowie na boisku ORLIK 2012 ul. Tytoniowa 1, zgodnie z ustalonym przez Organizatora terminarzem dostarczonym kierownikom drużyn i dostępnym na stronie internetowej.

2. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 15 minut po obowiązującym terminie ustalonym przez Organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów. Zespół zostaje ukarany walkowerem 5:0.

3. Przełożenie meczu na inny dzień może nastąpić jedynie za zgodą drużyny przeciwnej i organizatora rozgrywek. Nowy termin rozegrania meczu ustalony  zostanie  indywidualnie między Organizatorem a zainteresowanymi drużynami. Prośbę o przełożenie terminu spotkania zainteresowana drużyna wnosi do Organizatora najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem spotkania.V ZASADY ROZGRYWEK

1. Każdy zespół zgłasza do rozgrywek listę zawodników z informacją o osobie odpowiedzialnej za drużynę, którą jest Kierownik drużyny. Jedynie kierownik drużyny jest upoważniony do zgłaszania do rozgrywek poszczególnych zawodników i występowania w imieniu drużyny do Organizatora. W razie nieobecności kierownika rolę tę pełni kapitan drużny.

2. W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy są zgłoszeni na dany sezon w Okręgowych Związkach Piłki Nożnej. Dotyczy to również zawodników biorących udział w rozgrywkach futsalu.

3. Do rozgrywek zgłasza się drużynę składającą się maksymalnie z 14 zawodników. W meczu występuje maksymalnie 12 zawodników, zgłoszonych wcześniej na ?Liście zawodników? (stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego regulaminu). Drużyna występuje w jednolitych koszulkach. Jeżeli ich nie posiada  kierownik drużyny lub kapitan przed spotkaniem winien zgłosić ten fakt do sędziego zawodów lub organizatora obecnego na spotkaniu. Wówczas drużyna na czas spotkania otrzyma znaczniki.

4. Jeżeli dwie drużyny mają taki sam kolor koszulek, sędzia zarządza losowanie, która z drużyn założy znaczniki.

5. Do gry w danej kolejce mogą przystąpić jedynie zawodnicy wpisani na ?Listę zawodników?. Jeżeli drużyna wystawi zawodnika nie wpisanego na ?Listę zawodników? i taki fakt zostanie ujawniony, drużyna taka otrzymuje walkower 3:0 na korzyść drużyny przeciwnej.

6. Tożsamość każdego zawodnika może zostać sprawdzona przez sędziego zawodów lub Organizatora, także na wniosek drużyny przeciwnej. W związku z powyższym zawodnicy powinni posiadać dokumenty potwierdzające tożsamość.

7. W trakcie rozgrywek, każdy zawodnik, bezwzględnie, winien posiadać obuwie typu ?śnieżki? lub halowe.

8. Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach musi mieć ukończone 16 lat. Osoba niepełnoletnia musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnego opiekuna (stanowiącą załącznik nr 2 niniejszego regulaminu).

9. W sezonie wszystkie drużyny rozegrają w lidze spotkania systemem ?każdy z każdym?- mecz i rewanż.

10. Za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis 1, za porażkę 0.

11. O miejscu drużyny w tabeli decydują kolejno:

a. ilość zdobytych punktów,

b. korzystniejsza różnica bramek zdobytych i straconych we wszystkich spotkaniach ligowych,

c. większa ilość bramek zdobytych,

d. w wypadku trzech zainteresowanych drużyn - dodatkowa tabela po zastosowaniu punktu a, b i c,

e. w przypadku, gdy dwa zespoły zajmujące pierwsze miejsce mają jednakową ilość ogólnych punktów i jednakowy bilans i ilość strzelonych bramek decyduje liczba punktów i bramek zdobytych w spotkaniach pomiędzy tymi zespołami. Jeśli nie rozstrzygają one o kolejności zarządza się dodatkowy mecz.

12. Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji orzeka się walkower 5:0.

13. Zawodnik jednej drużyny może przejść do innej po zakończeniu danej rundy rozgrywek w tzw. ?okienku transferowym?.

14. Organizator rozgrywek jest ubezpieczony na zasadach ogólnych od wypadków zaistniałych podczas zawodów z winy organizatora. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji wynikłych w czasie trwania rozgrywek, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

15. Zapoznanie się z regulaminem zawodnik poświadcza podpisując własnoręcznie ?Listę zawodników? (zał. nr 1).

16. Zawodnik niepełnoletni podpisuje ?Listę zawodników? a ponadto jest zobowiązany posiadać oświadczenie (załącznik nr 2) podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna.

17. O dopuszczeniu zawodnika do gry decydują sędziowie zawodów. Postanowienie takie jest ostateczne, a złamanie zakazu gry powoduje przyznanie walkowera dla drużyny przeciwnej.

18. Nie dopuszcza się uzgodnień pomiędzy drużynami zmieniających zapisy zawarte w regulaminie rozgrywek. W przypadku stwierdzenia postępowania sprzecznego z regulaminem sędzia zarządza walkower jednej, lub obu drużyn.

VI PRZEPISY SPORTOWE

1. W rozgrywkach Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Organizator przyjmuje przepisy gry zatwierdzone przez Polski Związek Piłki Nożnej z zastrzeżeniem, że czas gry wynosi 2 x 30 minut, przy czym sędzia może doliczyć czas w następujących sytuacjach:

a. wykopnięcie piłki poza ogrodzenie

b. groźna kontuzja

c. niesportowe zachowanie,

d. inna nieprzewidziana sytuacja.

2. Kapitanowie drużyn przed spotkaniem zgłaszają do protokołu meczu znajdującego się u sędziego  listę maksymalnie 12 zawodników wybranych do danego meczu.

3. Na boisku jednocześnie może przebywać  po 6 (5+1) zawodników z każdej drużyny,

- drużyna musi rozpocząć grę w minimum sześcioosobowym składzie,

- mecz kończy się walkowerem, gdy drużyna zostanie w trakcie gry zdekompletowana, tzn. gdy na boisku pozostanie mniej niż czterech zawodników jednej z drużyn.

4. Podczas gry obowiązują tzw. zmiany ?hokejowe? w strefie zmian.

5. Sędzia zobowiązany jest nie dopuścić do gry zawodnika pod  wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

6. W czasie rozgrywania meczów obowiązują  żółte i czerwone kartki. Zawodnik, który otrzyma żółtą kartkę opuszcza boisko na dwie minuty, lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika. Drugie przewinienie tego samego zawodnika skutkuje otrzymaniem czerwonej kartki i koniecznością opuszczenia boiska do końca spotkania. W jego miejsce wchodzi zawodnik rezerwowy po upływie 3 minut bez możliwości uzupełnienia zespołu po stracie bramki. Gracz ukarany czerwoną kartką pauzuje 1 mecz.

7. Zawodnik może zostać ukarany żółtą lub czerwoną za wszelkie niesportowe zachowania wobec zawodników, sędziów czy publiczności. Za wulgaryzmy obowiązują takie same kary.

8. Zawodnik zachowujący się w sposób brutalny i wulgarny w stosunku do sędziego, organizatora lub jakiegokolwiek uczestnika rozgrywek w czasie meczu, lub po jego zakończeniu podlega karze zawieszenia lub wykluczenia z rywalizacji orzeczonej przez komisję regulaminową.

9. Obowiązuje zakaz gry wślizgami.

10. W przypadku nie ukończenia rozgrywek przez drużynę nie przysługuje zwrot wpisowego.

11. Drużyna jest zobowiązana do pozostawienia porządku na obiekcie sportowym. Każda drużyna po meczu powinna posprzątać po sobie i swoich kibicach teren zajmowany przez nich na obiekcie sportowym. Uprzątnięcie śmieci (papiery, butelki, puszki itp.) do koszy na śmieci wystawionych na obiekcie.

12. W sprawach nie poruszonych w niniejszym regulaminie obowiązujące są przepisy i zasady gry w piłkę nożną opublikowane przez PZPN.

Wszyscy uczestnicy rozgrywek mają obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów  niniejszego regulaminu.